Regulamin

REGULAMIN SERWISU WWW.LICYTACJESZWAJCARIA.PL

§1 - Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania Serwisu  www.licytacjeszwajcaria.pl
 2. Przedmiotem działalności Serwisu jest pośrednictwo w zakupie samochodów i innych pojazdów używanych ze Szwajcarii, które w ramach działalności serwisu są oferowane z pośród licytacji ubezpieczycieli działających na terenie Szwajcarii. Serwis jako podmiot pośredniczący umożliwia nabycie  samochodów i innych pojazdów, a także ich transport do Polski oraz wykonanie obowiązków celno-skarbowych. Serwis pośredniczy w sprzedaży wyłącznie Towarów używanych.
 3. Właścicielem oraz administratorem Serwisu jest Dariusz Ślażyński, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Dariusz Ślażyński Przedsiębiorstwo Handlowo - Transportowe ,,PRYMUS- D", NIP 9482027751, Kowalanka 24, 26-625 poczta Wolanów, info@licytacjeszwajcaria.pl, tel. 601 382 997. Zawsze ilekroć przepisy prawa lub niniejszy regulamin nakładają obowiązek lub przyznają prawo kontaktu z Właścicielem, można go realizować za pośrednictwem w/w danych kontaktowych oraz wskazanych w dziale kontakt Serwisu.
 4. Integralną cześć niniejszego regulaminu stanowią:
  1. Polityka Prywatności z informacją o plikach cookies.
  2. Pouczenie dla konsumentów;
  3. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
  4. Instrukcja dotycząca weryfikacji danych użytkownika.
 5. Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności o:
  1. przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93 ze zm.),
  2. przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz.1204, z późn.zm.),
  3. przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827, z późn.zm.);
  4. rozporządzeniem parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO).

W przypadku konfliktu któregokolwiek z bezwzględnie obowiązujących przepisów w/w aktów prawnych z treścią niniejszego regulaminu, pierwszeństwo mają regulacje ustawowe.

 1. Przy wykonywaniu umów zawartych za pośrednictwem Serwisu, możliwe Administrator korzysta z usług następujących podwykonawców:
  1. YOHE POLAND Sp. Z o.o. Sp.K.;
  2. DACAR GmbH z siedzibą w Meien, CH;

Prawa i obowiązki Administratora ujęte w niniejszym regulaminie mogą być wykonywane przez w/w podmioty, przy czym Administrator odpowiada za ich działania i zaniechania jak za swoje własne. 

 1. Warunkiem pełnego korzystania z Serwisu jest założenie Konta i przeprowadzenie jego poprawnej aktywacji.
 2. Administrator nie jest właścicielem Pojazdów. Serwis zapewnia możliwość ich zakupu w drodze Aukcji jako pośrednik na mocy umów zawartych z podmiotami zewnętrznymi.

 

§2 - Terminy i pojęcia

Z braku odmiennego zastarzenia, poprzez pojęcia użyte w regulaminie należy rozumieć:

 1. Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem www.licytacjeszwajcaria.pl.
 2. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu wraz z załącznikami.
 3. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność do czynności prawnych, zarejestrowana w Serwisie, która w wyniku rejestracji otrzymała login oraz hasło – jest posiadaczem Konta.
 4. Aukcja – aukcja elektroniczna przeprowadzana na stronie internetowej  Serwisu. polegająca na składaniu przez Użytkowników ofert kupna Przedmiotu Aukcji.
 5. Cena Wywoławcza – uwidoczniona na stronie każdej aukcji cena od jakiej rozpoczyna się Aukcja.
 6. Cena Całkowita – kwota obejmująca całość kosztów związanych z wykonaniem umowy zawartej za pośrednictwem Serwisu: w tym cenę zakupu Przedmiotu Aukcji, koszt transportu oraz podatki i opłaty obciążające Administratora lub podmioty wskazane w §1 ust.6.
 7. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową będąca Użytkownikiem.
 8. Przedmiot Aukcji/Pojazd – każda rzecz wystawiona do sprzedaży za pośrednictwem Serwisu, w szczególności samochody oraz motocykle.
 9. Przybicie – akceptacja przez Sprzedawcę jednej z ofert kupna złożonych podczas Aukcji przez Uczestnika
 10. Konto – wyodrębniona część serwisu za pośrednictwem której Użytkownik-  pod unikalną nazwą (loginem) może z Serwisu korzystać na zasadach określonych w regulaminie.
 11. Administrator – podmiot wskazany w §1 ust. 3.
 12. Oferta – złożona za pośrednictwem Serwisu oferta nabycia przedmiotu licytacji za kwotę wskazaną w ofercie.
 13. Kupujący – Użytkownik na rzecz którego zostało udzielone przybicie.

 

§3 – Zakładanie i aktywacja konta Użytkownika

 1. Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna.
 2. Prawo do rejestracji mają wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat oraz posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadająca osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność do czynności prawnych
 3. W celu dokonania Rejestracji, należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając określone w nim dane tj.:
  1. Imię i nazwisko.
  2. Użytkownik login użytkownika oraz hasło.
  3. Adres e-mail.
  4. Telefon.
  5. Adres.
  6. Numer NIP lub PESEL.

Po wprowadzeniu w/w danych, konieczna jest akceptacja regulaminu. Potwierdzając treść w/w danych, osoba uzupełniająca formularz potwierdza, że dane należą do niej.

 1. Dane wpisane do formularza rejestracyjnego  dotyczą osoby, która zamawia usługę i muszą być zgodne z prawdą. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność ze stanem faktycznym danych, które podają, w ramach swoich Kont, Użytkownicy. W przypadku zmiany danych Użytkownika, jest on zobowiązany do niezwłocznej ich aktualizacji, pod rygorem zablokowania dostępu do Konta.
 2. Dana osoba lub podmiot może mieć tylko jedno Konto w serwisie. Prawo do korzystania z hasła i loginu do Serwisy przysługuje wyłącznie Użytkownikowi. W przypadku udzielenia dostępu do tych danych osobie trzeciej Użytkownik odpowiada za działania i zaniechania takiej osoby jak za działania własne. W razie wątpliwości poczytuje się, że osoba taka działa za wiedzą i zgodą Użytkownika - na jego rzecz.
 3. Na wskazany, w formularzu rejestracyjnym, adres e-mailowy, system wysyła potwierdzenie rejestracji w Serwisie - potwierdzenie zawiera link, po którego wybraniu podmiot rejestrowany dokonuje jednostronnej aktywacji Konta. Po wykonaniu w/w kroku, Użytkownik może przeglądać zawartość Serwisu bez ograniczeń.
 4. Z chwilą potwierdzenia rejestracji w Serwisie, dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy podmiotem rejestrowanym a Administratorem, której przedmiotem są usługi świadczone przez Administratora w ramach Serwisu, na warunkach określonych w Regulaminie, a podmiot rejestrowany otrzymuje po aprobacie Administratora dostęp do swojego Konta (po podaniu loginu i hasła) i staje się Użytkownikiem, o czym informowany jest automatycznie mailowo.
 5. W celu odblokowania funkcjonalności polegającej na udziale w aukcjach, konieczne jest przeprowadzenie weryfikacji danych konta. Następuje to poprzez wykonanie przelewu na 1 zł – przy czym dane nadawcy przelewu muszą być tożsame z ujawnionymi w ramach danego Konta. Dla przyspieszenia procesu weryfikacji, w tytule przelewu należy wskazać login Konta. Przelew będzie zwracany niezwłocznie – nie później niż w terminu 14 dni.
 6. Operator zastrzega sobie prawo do weryfikowania i sprawdzania danych Użytkowników w trakcie oraz po zakończeniu procesu Rejestracji. Powzięcie przez Operatora wątpliwości, co do zgodności podanych przez Użytkownika danych z zasadami określonymi treścią Regulaminu, upoważnia go do zablokowania konta takiego Użytkownika do czasu usunięcia wątpliwości, a w przypadku braku reakcji, do usunięcia konta.
 7. Administrator za zastrzega sobie prawo do żądania wniesienia kaucji przez Użytkownika w przypadku licytowania pojazdu o dużej wartości lub licytowania kilku przedmiotów jednocześnie o dużej wartości łącznej. Administratorowi przysługuje prawo do uchylenia dokonanej już rejestracji, w szczególności w przypadku, jeśli Użytkownik narusza postanowienia regulaminu lub nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań w stosunku do Administratora.

 

§4 – Cennik i koszty umowy

 1. Przed przystąpieniem do licytacji prosimy o przemyślenie swojej oferty, żeby była dopasowana do wartości rynkowej pojazdu.
 2. W przypadku udzielenia przybicia, na Cenę Całkowitą do której uiszczenia zobowiązany jest Użytkownik składają się elementy określone w niniejszym paragrafie.
 3. Od wylicytowanego Przedmiotu Licytacji, Serwis pobiera prowizję w wysokości  10% wartości oferty dla której udzielono przybicia, przy czym prowizja nie może być mniejsza niż 100CHF.
 4. Transport ze Szwajcarii do Polski:
  1. Kwota 1500zł za auta osobowe.
  2. Kwota 750zł za jednoślad.

Ostateczna kwota może ulec zmianie z uwagi na wielkości auta i odległość od punktu położenia miejsca dostarczenia pojazdu.

 1. W przypadku nieskorzystania z usługi Transportu zakupionego Przedmiotu Aukcji przez Administratora, do Ceny Całkowitej należy doliczyć 8% [DF1] [DF2]  ceny przybicia.
 2. Pozostałe koszty związane z zakupem – niezależne od wymienionych powyżej:
  1. Transport Przedmiotu Aukcji - bez względu na lokalizację w CH:
   1. Kwota 200CHF za samochód;
   2. Kwota 100CHF za jednoślad
  2. sporządzenie dokumentacji celnej na granicy:
   1. Kwota: 60 EUR, fiskalna z przesunięciem VAT,
   2. Kwota: 80 EURO za EURO-1 (dla pojazdów powyżej 7000CHF)
  3. CŁO na pojazdy z JAPONII wynosi 10%, na pozostałe z EU 0%.
  4. Uzyskanie dokumentów pochodzenia pojazdu od dealera - 250CHF.
  5. Podatek VAT w przypadku przejazdu przez granicę Niemiec:
   1. W wysokości 19% Ceny przybicia dla osób prywatnych
   2. Dla firm posiadających nr EORI możliwość przewiezienia pojazdu z przesunięciem VAT’u do PL 4.
 3. Akcyza jest uiszczana przez danego Użytkownika, zgodnie z obowiązującymi stawkami - we własnym zakresie.

 

§5 – Przebieg Aukcji i zawarcie umowy

 1. Składanie Ofert w ramach Aukcji jest bezpłatne.
 2. Umowa zostaje zawarta w chwili potwierdzenia przybicia – co następuje w formie wiadomości e-mail przesłanej na adres Użytkownika.
 3. W chwili potwierdzenie przybicia, Użytkownik zawiera przy udziale Administratora (pośrednika) umowę nabycia Pojazdu będącego przedmiotem aukcji. Sprzedaży Pojazdu na rzecz Użytkownika dokonuje podmiot powiązany z Administratorem – wymieniony w §1 ust. 6. W przypadku udzielenia przybicia, Użytkownik otrzyma również na adres e-mail potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży z podmiotem będących właścicielem lub dysponentem Pojazdu. [DF3] [DF4] 
 4. Z braku odmiennych zastrzeżeń, przybicie następuje na rzecz Użytkownika który złożył najwyższą ofertę przed zakończeniem Aukcji. Czas do końca aukcji wyświetlany jest na stronie danego Pojazdu. Serwis na bieżąco aktualizuje czas pozostały końca Aukcji.
 5. Każda Aukcja odbywa się na warunkach i zasadach określanych w niniejszym regulaminie, przy czym na stronie danej Aukcji/Pojazdu mogą znajdować się informacje o odmiennych zasadach jej przeprowadzenia lub rozliczenia.
 6. Użytkownik składa ofertę się poprzez wybranie (przyciśnięcie) opcji (przycisku) „złóż ofertę" uwidocznionej na stronie Serwisu odnoszącej się do danej Aukcji. Oferta musi zawierać proponowaną za Przedmiot Aukcji kwotę.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo unieważnienia Aukcji w przypadku, gdy Użytkownik posłużył się nieautoryzowanym przez Operatora oprogramowaniem lub w inny sposób naruszył prawo, dobre obyczaje lub zasady Regulaminu, lub działał w zmowie z innymi Użytkownikami.
 8. Przystępując do licytacji i podając kwotę licytujący jest zobowiązany do odebrania i uregulowania należności w przypadku wygrania aukcji.
 9. Z braku odmiennych wskazań, Zakupiony Przedmiot Aukcji będzie dostarczony pod adres wskazany w treści faktury VAT lub uwidoczniony w ramach Konta. Zakupiony Przedmiot Aukcji może zostać wydany wyłącznie nabywcy lub osobie dysponującej jego pisemnym upoważnieniem (zawierających dane pozwalające na weryfikację wystawcy).
 10. Po złożeniu oferty nie ma możliwości jej wycofania.

 

 §6 – Reklamacje

 1. Pojazdy mogą posiadać gwarancję właściciela lub Administratora. Podstawowe informacje na temat gwarancji zawarte są na stronach poszczególnych Pojazdów/Aukcji. Z braku informacji o gwarancji, uznaje się, że dany pojazd nie posiada gwarancji.  
 2. Niezależnie od podmiotu udzielającego gwarancji, Kupujący może prowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu gwarancji za pośrednictwem Administratora.
 3. W przypadku, gdy gwarancji udziela Administrator, należy nawiązać z nim kontakt w celu ustalenia sposobu przekazania Pojazdu.
 4. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji uregulowanych powyżej, Kupujący będący Konsumentem może skorzystać uprawnień wynikających z rękojmi za wady opisanych w art. 556 -576 kodeksu cywilnego. Wyżej wymienionych przepisów kodeksy cywilnego (rękojmi za wady) nie stosuje się w przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej – odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi zostaje w tym zakresie wyłączona. Okres rękojmi udzielanej przy sprzedaży konsumenckiej wynosi 1 rok od czasu wydania rzeczy – stosownie do dyspozycji art. 568 §1 kodeksu cywilnego..
 5. Jeżeli Kupujący będący Konsumentem zażądał - na podstawie przepisów dotyczących rękojmi za wady - wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione. W przypadku odmowy uznania reklamacji, Kupujący ma prawo złożyć odwołanie od stanowiska Administratora, w którym odniesie się do sposobu usunięcia wady oraz argumentów za nim przemawiających. Sprzedawca odpowie na odwołanie w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.

 

§7 – Odpowiedzialność

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Serwisu Kupujący jest zobowiązany do zapłacenia 30% Ceny Przybicia wylicytowanego przedmiotu – co stanowi rekompensatę kosztów Administratora związanych z wylicytowanym przedmiotem ponoszonych na rzecz podmiotów trzecich, w tym w szczególności właścicieli lub dysponentów Pojazdów.

 

§8 – Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych oraz przetwarzany w ramach działalności opisanej w niniejszym regulaminie jest Dariusz Ślażyński Przedsiębiorstwo Handlowo - Transportowe ,,PRYMUS- D", NIP 9482027751, Kowalanka 24, 26-625 poczta Wolanów, info@licytacjeszwajcaria.pl, tel. 601 382 997.
 2. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych zawiera Polityka prywatności – stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

 

§9 – Konsumenci

 1. Niniejszy regulamin respektuje wszelkie uprawnienia konsumenckie przyznane przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa – w tym w szczególności ustawy wskazanej w §1 ust. 5 pkt 5.3. Jeżeli jakiekolwiek zapisy mogą być interpretowane w sposób sprzeczny z ustawami chroniącymi interesy konsumentów, pierwszeństwo ma każdorazowo wykładnia zgodna z w/w ustawą.
 2. Konsumenci zawierający za pośrednictwem Serwisu umowy o wartości powyżej 50 zł, mają prawo do odstąpienia od zawartej umowy. Termin 14-dniowy na skorzystanie z tego uprawnienia rozpoczyna swój bieg od daty dostarczenia Konsumentowi Przedmiotu Aukcji. Szczegółowe informacje na temat w/w uprawnienia, a także informację na temat okoliczności kiedy ono nie przysługuje, zawiera instrukcja zawarta w załączniku nr 2. Wzór oświadczenia o odstąpienia od umowy zawiera załącznik nr 3 – przy czym skorzystanie z niego nie jest obligatoryjne. 
 3. Opisane w §6 procedury reklamacji Towaru z tytułu gwarancji oraz rękojmi za wady towaru mają charakter autonomiczny i mogą być dochodzone niezależnie od siebie.

 

§10 – Rozwiązywanie sporów

 1. Administrator Serwisu w tym miejscu informuje Konsumentów, o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów. Jednocześnie wyjaśnia, że skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny.
 2. Szczegółowe informacje na temat w/w procedur dostępne są na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Informacje te są również dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 3. Do przykładowych metod pozasądowego rozwiązywania sporów dla Konsumentów należą:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą;
  3. pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich) w celu uzyskania bezpłatnej pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą.
 4. Administrator Serwisu w niniejszym Regulaminie oraz w ramach strony Serwisu udostępnia także łącze elektroniczne do platformy ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. [DF5] [DF6] Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

§11–  Warunki techniczne

 1. W celu prawidłowego korzystania ze Sklepu Internetowego wymagane jest:
  1. połączenie z siecią Internet.
  2. przeglądarka internetowa: Firefox, Chrome, Opera, Safari (tylko na systemie iOS), IE 11+, Edge w ich najnowszych wersjach udostępnionych przez poszczególnych wydawców. Zaznaczamy przy tym, że teoretycznie możliwe jest korzystanie ze Sklepu Internetowego przy użyciu starszych wersji przeglądarek, ale z uwagi na zapewnienie poprawnego działania funkcjonalności sklepu oraz zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa informacji, zalecamy korzystanie z najnowszych wersji.
  3. adres poczty email.
  4. klient poczty email np.: Outlook Express, Windows Mail lub Mozilla Thunderbird lub inny (w tym internetowy) - w celu odczytania potwierdzenia rejestracji oraz innych wiadomości przewidzianych regulaminem lub przepisami prawa.
  5. program umożliwiający otwieranie plików w formacie PDF – celem otwierania we własnym systemie informatycznym kopi regulaminu Sklepu udostępnionego przez Sprzedawcę (np. Adobe reader, Foxit reader, itp.).
 2. Do szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem ze sklepu należy korzystanie z nich bez stosowania zabezpieczeń opisanych w dokumentacji przeglądarki internetowej. Dotyczy to w szczególności mechanizmów rozszerzających możliwości przeglądarek o funkcje wykraczające poza standard HTML. W przypadku nieprawidłowej konfiguracji zabezpieczeń przeglądarki istnieje możliwość przechwycenia danych przesyłanych do i z serwera WWW. Korzystanie z usług świadczonych poprzez sieć WWW, wymaga udostępnienia następujących podstawowych informacji o komputerze: system operacyjny, przeglądarka, domena, adres IP.
 1. Informacje o plikach cookie i logach zawiera załącznik nr 1.

 

§12–  Postanowienia końcowe

 1. Likwidacja konta Użytkownika – poza innymi przypadkami opisanymi w Regulaminie -następuje na żądanie Użytkownika przesłane na adres e-mail serwisu. Likwidacja konta Użytkownika nie zwalnia stron od rozliczenia wzajemnych zobowiązań.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827, z późn.zm.).
 3. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów z użytkownikami będącymi Konsumentami, będą rozpatrywane przez sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego.
 4. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami – spor będą rozpatrywane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Administratora.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu z zastrzeżeniem, iż do działań i umów zawartych przed zmianą regulaminu stosuje się wersję regulaminu obowiązującą w chwili podjęcia danego działania lub zawarcia umowy. W przypadku Użytkowników posiadających konto, nowy regulamin zaczyna obowiązywać od chwili jego akceptacji – przy pierwszym logowaniu po zmianie regulaminu, przy czym informacja o zmianie zostanie wysłana w dniu jej wprowadzenia.
 6. Zarówno niniejszy regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami, jak i archiwalne wersje poprzednio obowiązujących regulaminów, są udostępnione na stronie sklepu – pod regulaminem, w formie plików w formacie PDF. 
 7. Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu 01.12.2019.

 

 

 

Załącznik nr 1  do regulaminu www.licytacjeszwajcaria.pl

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

z

INFORMACJĄ O PLIKACH COOKIES

 

Dane osobowe przetwarzamy z poszanowaniem zasad przewidzianych w RODO, tzn. Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), jak również przewidzianych w polskiej ustawie o ochronie danych osobowych, aktów wykonawczych do tej ustawy oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002r., nr 144, poz. 1204, ze zm.).

 

W celu realizacji wymogów ustawowych, Administrator dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych oraz zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

 

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Dariusz Ślażyński, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Dariusz Ślażyński Przedsiębiorstwo Handlowo - Transportowe ,,PRYMUS- D", NIP 9482027751, Kowalanka 24, 26-625 poczta Wolanów, info@licytacjeszwajcaria.pl, tel. 601 382 997 (dalej: Administrator). Kontakt z administratorem jest możliwy również za pośrednictwem danych wskazanych w dziale kontakt Serwisu www.licytacjeszwajcaria.pl

 

Kiedy przetwarzamy dane osobowe, w jakim celu i na jakiej podstawie?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w przypadkach, może być niezbędne dla skorzystania z określonej usługi  lub zawarcie określonej umowy .Administrator zbiera dane osobowe w ramach:

 1. Działalność Serwisu Administratora:
  1. Jakie dane: Imię, nazwisko, adres, telefon, e-mail, w części przypadków również firma, NIP lub PESEL, login oraz historia zamówień.
  2. W jakim celu: Prowadzenie Serwisu, w tym prowadzenie wyodrębnionego konta umożliwiającego  dostęp do funkcjonalności Serwisu,
  3. Na jakiej podstawie: Czynności zmierzające do zawarcia oraz zawarcie umowy - art.. 6 ust. 1 lit. "b" RODO)
 2. Formularzy kontaktowych na stronie internetowej oraz innych formy kontaktu:
  1. Jakie dane: imię i nazwisko oraz adres e-mail - w przypadku formularza kontaktowego. W przypadku kontaktów telefonicznych - numer telefonu.;
  2. W jakim celu: Nawiązywanie kontaktów za pośrednictwem strony internetowej przedsiębiorstwa administratora oraz innych wskazanych na stronie sposobów kontaktu.
  3. Na jakiej podstawie: Zgody wynikającej z faktu zwrócenia się do nas z określonym zagadnieniem. W pewnych przypadkach możemy mieć dodatkowo uzasadniony interes w udzieleniu odpowiedzi na przesłane zagadnienie. (art.. 6 ust. 1 lit. "a" oraz „f” RODO)
 3. Realizacja zamówień;
  1. Jakie dane: Imię, nazwisko, adres, telefon, telefon, e-mail.
  2. W jakim celu: Realizowanie zamówień (wysyłka)
  3. Na jakiej podstawie: Realizacja umowy - art.. 6 ust. 1 lit. "b"  RODO.
 4. Działań marketingowych, w tym przy udziale partnerów;
  1. Jakie dane: adresy e-mail.
  2. W jakim celu: Promowanie Serwisu pośród jego użytkowników.
  3. Na jakiej podstawie: zgody pozyskiwanej przed rozpoczęciem kontaktu (art.. 6 ust. 1 lit. "a" RODO), w odniesieniu do podmiotów z którymi prowadzona już była współpraca również uzasadniony interes Administratora (art.. 6 ust. 1 lit. "f"  RODO).
 5. Ewidencjonowania kontrahentów;
  1. Jakie dane: Dane indentyfikacyjne kontrahentów – imiona, nazwiska, nazwy, adresy, NIP, a także dane kontaktowa kontrahentów oraz osób wskazanych przez nich do kontaktu.
  2. W jakim celu: Nawiązywanie oraz podtrzymywanie relacji handlowych.
  3. Na jakiej podstawie: W ramach czynności zmierzających do zawarcia umowy lub wykonywania danej umowy art.. 6 ust. 1 lit. "b" RODO, co do kontrahentów z którymi jest już prowadzona współpraca, także w ramach uzasadnionego interesu polegającego na podtrzymywaniu współpracy art.. 6 ust. 1 lit. "f" RODO.
 6. Umów i dokumentacji księgowej;
  1. Jakie dane: Dane indentyfikacyjne przedsiębiorców – imiona, nazwiska, nazwy, adresy, NIP.
  2. W jakim celu: Archiwizacja transakcji dokonywanych za pośrednictwem wszystkich kanałów sprzedaży , a także umów z tym bezpośrednio nie związanych oraz wypełnianie względem nich obowiązków księgowych.
  3. Na jakiej podstawie: Wykonywanie umów (art.. 6 ust. 1 lit. "b" RODO), ich archiwizowanie celu wypełniania obowiązków księgowych (art.. 6 ust. 1 lit. "c" RODO) oraz archiwizowanie na wypadek konieczności dochodzenia lub ochrony przed roszczeniami (art.. 6 ust. 1 lit. "f" RODO).
 7. Reklamacje:
  1. Jakie dane: Dane dotyczące danej umowy, imię, nazwisko, adres, telefon, e-mail, dane dotyczące reklamacji.
  2. W jakim celu: Rozpatrywanie reklamacji zgłaszanych przez klientów - zarówno z tytułu gwarancji, jak i rękojmi oraz innych tytułów.
  3. Na jakiej podstawie: Zgoda lub realizacja umowy lub zobowiązań ustawowych administratora - w zakresie reklamacji opartych odpowiednio o gwarancję i o rękojmię (art.. 6 ust. 1 lit. "b" oraz art.. 6 ust. 1 lit. "c" RODO).
 8. Rekrutacja pracowników i współpracowników.
  1. Jakie dane: Zawarte w otrzymanych aplikacjach oraz CV: dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane o wykształceniu, stażu pracy, uprawnieniach zawodowych.
  2. W jakim celu: Rekrutacja pracowników i współpracowników.
  3. Na jakiej podstawie: Zgoda osób, których dane dotyczą - art.. 6 ust. 1 lit. "a" RODO.

Obowiązki informacyjne dla każdego z określonych powyżej pól działalności Administratora zostały w całości lub w części zrealizowane w toku czynności związanych z w/w polami działalności administratora. W niniejszym dokumencie informacje te zostań przedstawione w sposób zbiorczy, wraz z opisami poszczególnych uprawnień. Mamy nadzieję, że pozwoli to na leprze zrozumienie co robimy z Twoimi danymi i jakie wiążą się z tym uprawnienia.

 

[Przetwarzanie innych danych]

Niezależnie od powyższego, jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, w ramach czynności, które nie mieszczą się w powyższym wyliczeniu, wskazujemy podstawy na jakich może do tego dochodzić:

 1. zawarcia i realizacji umowy (świadczenia usług)
 2. prowadzenia działań marketingowych podejmowanych przez Administratora samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami
 3. sprzedaży usług i produktów oferowanych przez Administratora
 4. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa ciążących na administratorze
 5. prowadzenia analiz i statystyk
 6. archiwizacji.

 

Podstawą prawną przetwarzania danych może w takim wypadku być:

 1. udzielona zgoda;
 2. niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy;
 3. niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora;
 4. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

 

[Przekazywanie danych]

Aby spełnić prośby Pani/Pana, aby udostępnić różne funkcje, usługi i materiały za pośrednictwem witryny oraz by odpowiedzieć na pytania, możemy udostępnić dane osobowe osobom trzecim, które w naszym imieniu wykonują pewne funkcje, np. firmom lub osobom, które: administrują lub obsługują nasze strony/witrynę; analizują dane; zapewniają obsługę klienta, rezerwacje wizyt; są sponsorami lub innymi osobami, które uczestniczą w naszych promocjach, zarządzają nimi lub zapewniają pomoc marketingową lub promocyjną. W powyższej sytuacji wymagamy od tych podmiotów ochrony tych danych zgodnie z niniejszą Polityką.

 

Administrator korzysta też z usług podmiotów trzecich, takich jak:

 • YOHE POLAND Sp. Z o.o. Sp.K.;
 • DACAR GmbH z siedzibą w Meien, CH;

Pani/Pana dane będą przekazane do państwa trzeciego (np. Szwajcarii) w celu wykonania umowy zawartej za pośrednictwem Serwisu.

 

[Okres przechowywania danych]

Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

 1. przepisy prawa, które mogą obligować Administratora do przetwarzania danych przez określony czas,
 2. okres przez jaki są świadczone usługi
 3. okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora – tj. do czasu przedawnienia roszczeń jakie można wysunąć przeciwko administratorowi w związku z ,
 4. okres na jaki została udzielona zgoda

 

[Twoje prawa]

Osobom, których dane dotyczą, zapewniamy realizację następujących uprawnień:

 • wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody;
 • informacji o przetwarzaniu danych osobowych – w tym przede wszystkim o zakresie,  celach i podstawach prawnych przetwarzania, podmiotach, którym są ujawniane, i planowanym terminie usunięcia danych;
 • uzyskania kopii danych – na tej podstawie przekazujemy kopię przetwarzanych danych dotyczących osoby zgłaszającej żądanie, przy czym pierwsza kopia danych przekazywana jest nieodpłatnie, a każda kolejna po ustaleniu opłaty rekompensującej koszty czynności;
 • sprostowania – polega na usuwaniu ewentualnych niezgodności lub błędów przetwarzanych danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne;
 • usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, ale skuteczna realizacja tego prawa zależy od braku istnienia skutecznej podstawy do ich dalszego przetwarzania (jeżeli taka podstawa istnieje, informujemy o niej osobę zgłaszającą żądanie);
 • ograniczenia przetwarzania – polegające na żądaniu zaprzestania wykonywania określonej kategorii operacji na  danych osobowych, z jednoczesnym dalszym ich przetwarzaniem w pozostałym zakresie;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych lub innych celów przetwarzania danych – podobnym do wyżej opisanego jest uprawnienie do żądania zaprzestania przetwarzania danych w celach marketingowych (bez uzasadnienia) oraz innych celów wynikających z Interesu administratora (z uzasadnieniem);
 • przenoszenia danych – w ramach którego jesteśmy zobowiązaniu wydać osobie której dane dotyczą lub innemu wskazanemu przez nią podmiotowi, kopię jej danych osobowych z zachowaniem struktury umożliwiającej odczyt w innych systemach komputerowych, przy czym uprawnienie to dotyczy tylko dany przetwarzanych na podstawie zgody oraz umowy w sposób zautomatyzowany;
 • skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych w randze krajowej lub międzynarodowej, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do właściwego organu nadzoru - ustanowionego zgodnie z art. 51 RODO – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zastrzegamy jednocześnie, że dla skutecznego wykonania w/w uprawnień, w celu ochrony praw osób których dane przetwarzamy, żądanie powinno zostać zgłoszone w sposób umożliwiający nam weryfikację jego nadawcy. (Przykładowo, w sytuacji żądania zaprzestania przetwarzania danych w ramach marketingu realizowanego za pośrednictwem poczty e-mail, jeżeli jedyną znaną nam daną jest adres poczty elektronicznej, żądanie powinno wpłynąć z tego adresu.) W razie wątpliwości w tym względzie, będziemy się do Państwa zwracali z prośbą o przekazanie dodatkowych informacji. Korespondencja dotycząca dennego zgłoszenia prowadzona jest za pośrednictwem powiązanych z danymi osobowymi będącymi przedmiotem zgłoszenia kanałami komunikacji (tel., mail, adres poczty). 

 

Dołożymy wszelkich starań, aby odpowiedź na zgłoszenie niezwłocznie, w każdym razie nie dłużej niż w terminie do 30 dni. Jeżeli nie będziemy w stanie dochować tego terminu, poinformujemy o przyczynach opóźnienia wyznaczając czas załatwienia sprawy.

 

[Przetwarzanie w sposób zautomatyzowany]

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 

Profilowanie danych osobowych przez Administratora polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań. Profilowanie ma wpływ na informacje marketingowe oraz oferty jakie Pani/Pan będzie otrzymywać (oferta dopasowana do Pani/Pana potrzeb).

 

[Wykorzystywanie plików cookie]

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki „cookies” zwane również ciasteczkami (z języka angielskiego cookie oznacza ciasteczko) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Operator serwisu (Administrator) jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.
 4. Pliki cookies używane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do indywidualnych preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z preferencjami Użytkownika wyświetlić stronę;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, preferencje i zachowania Użytkowników, to w jaki sposób korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” oraz „stałe”. Pliki cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Cookies „stałe” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
   d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
   e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. Zarządzanie plikami cookies jest możliwe poprzez skorzystanie z ustawień przeglądarki Użytkownika dzięki czemu możliwe jest zarządzanie plikami cookies nawet na poziomie pojedynczych wybranych witryn. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies) w urządzeniu końcowym. Należy pamiętać, że zmiana ustawień w przeglądarce, w zależności od wybranej opcji, mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane przez współpracujących z operatorem Serwisu partnerów oraz reklamodawców.
 9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej lub pod adresem ciasteczka.org.pl.

Załącznik nr 3 do regulaminu www.licytacjeszwajcaria.pl

„Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy”

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

________________________

(imię/imiona i nazwisko/nazwiska konsumenta/ów)

________________________

(adres konsumenta/ów)

________________________

(adres mailowy konsumenta/ów)

________________________

(data zawarcia umowy)

________________________

(data odbioru towaru)

 

Dariusz Ślażyński

P.H-T. ,,PRYMUS- D"

Kowalanka 24, 26-625 Wolanów

info@licytacjeszwajcaria.pl

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy pośrednictwa w zakupie pojazdów zawartej za pośrednictwem Serwisu licytacjeszwajcaria.pl, w zakresie ________________________(wpisać których towarów dotyczy oświadczenie: wszystkich lub poszczególnych - jakich).

 

____________________________

Podpis konsumenta/konsumentów.

W przypadku wyboru formy pisemnej.

 

______________________________

Data

(*Niepotrzebne skreślić)

 

 

 

Załącznik nr 4 do regulaminu www.licytacjeszwajcaria.pl

 „Instrukcja dotycząca weryfikacji danych użytkownika”

 

Zgodnie z treścią zaakceptowanego przez Panią/Pana regulaminu, Serwis dostępny pod adresem www.licytacjeszwajcaria.pl wykorzystuje  dwustopniową weryfikację użytkowników.

 1. Po kliknięciu w LINK – otrzyma Pan/Pani dostęp do zasobów serwisu – za wyjątkiem funkcjonalności składania ofert w ramach Aukcji.
 2. W celu odblokowania funkcjonalności składania Ofert należy wykonać przelew na kwitę 1 zł, na numer rachunku bankowego ________________________. W tytule przelewu należy podać login konta podlegającego weryfikacji. Warunkiem pozytywnej weryfikacji jest zgodność danych nadawcy przelewu z danymi Użytkownika ujawnionymi przy rejestracji – w ramach Konta. Kwota przelewu zostanie niezwłocznie zwrócona na rachunek z którego ją otrzymaliśmy.

W razie jakichkolwiek pytań, kontakt można kierować ___________________.  

 

 

Zespół Serwisu

www.licytacjeszwajcaria.pl

img

Załóż konto

Wypełnij prosty formularz w 3 minuty

img

Potwierdź swoje konto

Zweryfikuj swoje dane kontaktowe

img

Licytuj

Składaj dowolną ilość ofert

img

Wygrywaj

Kupuj auta poniżej ceny rynkowej!